ĐĂNG KÝ

* Các ứng viên bị loại tại điểm tuyển chọn ở một thành phố sẽ có thêm cơ hội đăng ký tham gia ngay tại địa điểm tuyển chọn ở thành phố gần nhất kế tiếp và cơ hội cuối tại điểm tuyển chọn TP HCM vào ngày 01/10/2016 *

Vui lòng đánh dấu vào nơi bạn muốn tham gia dự thi dưới đây:Thể loại nhảy mà bạn sẽ đăng kí dự thi trong chương trình:HTV DongTay Vivo

So You Think You Can Dance Trademark & Copyright Notice™ All rights reserved. Use of this Website assumes acceptance of Terms of use and Privacy Policy